Een klare visie op functioneren NPO bestuur!

Na het lanceren op Facebook van mijn laatste 2 blogs kwam ik regelmatig (in reacties) de naam van de ex voorzitter afd. 8 mevr. Reijnen tegen. Ze had blijkbaar de hele gang van zaken (het niet bevredigend functioneren N.P.O bestuur) al eens uitgesproken op een N.P.O leden vergadering in 2018. Ik las een paar keer (in reacties) dat zij toen het een en ander al had voorspeld. Het koste mij niet veel moeite om haar toespraak tijdens de N.P.O leden vergadering in november 2018 boven water te krijgen. Tijdens het lezen van haar toespraak kreeg ik meer en meer het gevoel dat deze toespraak een heldere analyse was op het functioneren bestuur N.P.O in 2018. Vermoedelijk hebben veel leden (net als ik) haar toespraak toen niet gehoord of gelezen op de site (notulen) N.P.O. Ik vind het in ieder geval interessant genoeg om haar moedige toespraak toen (met haar toestemming) onverkort op mijn site te publiceren. Hier onder kunt U haar toespraak lezen.

Geacht bestuur, of zou ik moeten zeggen directie,

Waarom zeg ik dit zo? De reden hiervan is dat het huidige NPO-bestuur zich eerder gedraagt als een directie van een grote organisatie. Een directie die het voor het zeggen heeft, in plaats van een bestuur van een vereniging. Maar we zijn een vereniging!
Waaruit blijkt dit dan?
Uit de volgende punten:
1) Slechte communicatie NPO-bestuur naar leden en afdelingen
2) Houding van de secties
3) Koerswijziging plannen 2021
4) Niet houden aan statuten en reglementen

1. Slechte communicatie
Door het hele jaar heen is de communicatie met het NPO-bestuur ronduit als slecht te benoemen. Er wordt niet geluisterd, een handreiking wordt niet aangenomen, men luistert niet, is met andere zaken bezig ten tijde van het voeren van een gesprek en communiceert 5 voor 12 in het vliegseizoen over andere plannen. De vraag rijst waarom zou dit zijn? Het lijkt erop dat dit bestuur angst heeft gehad om de plannen te delen. Plannen die men nu tracht geforceerd in c.q. door te voeren. Men heeft dit niet tijdig willen delen en ook niet openbaar willen maken. Openbaar maken zodat alle leden van Nederland hierover kunnen stemmen. Diverse bestuurders hebben daar wel om gevraagd, echter tevergeefs.
Dit bestuur heeft zich laten lijden door de angst dat plannen niet aangenomen worden. Dit in plaats van iedereen bijeenroepen om plannen gezamenlijk te laten slagen, waarbij zowel het NPO-bestuur, de secties, platformen en afdelingen allemaal een belangrijke rol hadden kunnen spelen. Dit had ons verder gebracht als daar waar we nu staan met voorstellen tot oplegging van sancties. De gedragenheid die we hadden kunnen bereiken is weg. Sterker nog het drijft de verschillende mensen verder uiteen.

2. Houding secties
De secties gedragen zich alsof zij de vliegprogramma’s gaan bepalen. Dat de secties zich zo gedragen is de verantwoordelijkheid van het NPO-bestuur. Er is een enkele sprake van enige samenwerking. Niet tussen de secties, niet met de platformen en zeker niet met de afdelingen. Dit met uitzondering van de samenwerking, die noodgedwongen, tussen een paar secties en platform transport tot stand gekomen is in de laatste paar weken, dit na de sectievergaderingen van 13 oktober jl. En zelfs op dit moment is er geen volledige overeenstemming tussen de secties en het platform transport.
Overigens kunnen de plannen altijd alsnog aangepast worden door het NPO-bestuur zie art. 19 lid 7 statuten. De secties kunnen voorstellen indienen bij het NPO-bestuur, maar het NPO-bestuur stelt de wedstrijdkalender vast. Ofwel er kan door de secties overleg gevoerd worden, maar definitief anders uitzien, zoals nu is gebeurd. De vraag is wat vinden onze leden (zowel afdelingen, platformen en secties) hiervan?

3. Koerswijziging
Het begint erop te lijken dat het NPO-bestuur een koerswijziging door wil voeren op het plan 2021. Een wijziging zonder overleg met onze leden. Dit zou een belangrijke reden kunnen zijn om vooral niet of slecht te communiceren.
Wat zou deze wijziging zijn? Een nationaal vliegprogramma, zonder dit eerst aan de leden voor te leggen. De invulling van het vliegprogramma over te laten aan de secties en hiermee de afdelingen trachten te overrulen. Dus een wijziging invoeren zonder goedkeuring van de leden.
Het NPO-bestuur tracht de verschillende wijze van opereren van verschillende afdelingen in één keer gelijk te trekken of dit nu kan of niet?
Eenheid van handelen en uitvoering kan alleen als iedereen gelijk opereert en dat is binnen de Nederlandse duivensport nog lang niet het geval.
In de plannen 2021 staat dat gehandeld zou worden naar decentraal wat daar thuishoort, dus bij de afdelingen en alleen centraal bij de NPO wat moet. Ook dit wordt hiermee niet nageleefd.

4. Niet houden aan statuten en reglementen
In dit geval gaat het over artikel 25 lid 9 en 10 van de statuten NPO, hierin staat het volgende:
Artikel 25
Lid 9: Bestuur N.P.O legt aan Ledenraad N.P.O een Nationaal Vliegschema voor bestaande uit:
– begin- en einddatum van het officiële vliegseizoen;
– start en einde jonge duivenseizoen;
– aantal vluchten per discipline;
– de data van de Nationale Wedvluchten.
Lid 10. Bestuur N.P.O is bevoegd tot vaststelling van de Nationale Wedvluchten.
Daarnaast wil ik u wijzen op artikel 56 Wedvlucht reglement N.P.O, hierin staat:
AFDELINGSPROGRAMMA
Artikel 56 (zo 5)
Lid 1. Algemene Vergadering Afdeling stelt het afdelingsprogramma vast.
Lid 6. Bestuur Afdeling wijst maximaal het door Algemene Vergadering N.P.O. vastgestelde aantal N.P.O. vluchten aan.

Hierbij aangevuld dat in geen enkel reglement de sectorvluchten beschreven staan en dit een aangelegenheid is tussen de verschillende sectoren.
Ook staat nergens beschreven dat afdelingen niet los hiervan zelf vluchten op het programma kan zetten. Dit blijft dus een aangelegenheid van de afdelingen.
Dus concreet kunnen we invulling met elkaar geven aan hetgeen artikel 25 lid 9. Het restant dient niet in deze vergadering thuis, maar in de afdelingsvergaderingen.

Conclusie
Het huidige NPO-bestuur voert haar taken niet uit zoals met de leden besproken en goedgekeurd is. Er is een slechte communicatie en erger nog dit bestuur tracht nu iedereen op het verkeerde been te zetten om andere plannen verwezenlijkt te krijgen.
Daarnaast slaagt men er niet in om een zo maximaal mogelijke samenwerking te realiseren. In plaats hiervan is men bezig om kloven te realiseren en verwarring te scheppen.
Het grote doel van het plan 2021, het behoud van leden, zal op deze onprofessionele manier van handelen en uitvoeren zeker niet gerealiseerd worden.
Hiermee kom je tot de volgende eindconclusie: dit bestuur is niet capabel om de taak van het veranderen van een organisatie uit te voeren. De taak om de plannen 2021 bij te sturen en hierin iedereen mee te nemen, maximale samenwerking, zodat het succesvol afgerond kan worden.

Tot zover de toespraak van mevr. Reijnen waar ik verder heel weinig aan toe te voegen heb en waar ik het volledig mee eens ben en achter sta.

Martin.